motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

AKTUALNOŚCI

Podziel się opłatkiem…

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem we współpracy ze Szkołą Podstawową w Siennej realizuje projekt pn. „Podziel się opłatkiem….” W miesiącu grudniu 2018 roku zostanie zorganizowana uroczysta kolacja wigilijna połączona ze świątecznym występem młodych mieszkańców naszej gminy dla 28 samotnych, chorych i niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (osoby pobierające zasiłek stały oraz objęte usługami opiekuńczymi). Pracownicy socjalni odwiedzą podopiecznych w domach oraz wręczą zaproszenia.

wiecej » 9 grudnia 2018

Informacja

Ośrodek   Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem informuje, że rodzice uczniów  którzy chcą by ich dzieci skorzystały z programu ,, Posiłek w szkole i domu” w okresie od stycznia 2019 do czerwca 2019 powinni zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gródku n/Dunajcem  i złożyć nowy wniosek do dnia 31.12.2018.

wiecej »

BYŁO BEZPIECZNIE

 

Jak nie wykorzystać walorów przyrodniczych Jeziora Rożnowskiego .Gdzie na świecie jest taka wyspa jak nasza .

wiecej » 23 października 2018

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA KURATORÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem poszukuje kandydatów na kuratorów i opiekunów prawnych dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.

wiecej » 20 września 2018

NOWA REKRUTACJA DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ!

UWAGA!

OD 01.08.2018r. – NOWA REKRUTACJA DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ!

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem informuje, iż od 1 sierpnia 2018r. mieszkańcy gminy Gródek nad Dunajcem mogą składać wnioski o przyznanie pomocy żywnościowej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Po odbiór skierowań zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą:

  • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. W celu ustalenia kryterium dochodowego należy przedstawić do wglądu pracownikowi socjalnemu zaświadczenia o wysokości dochodów rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Do dochodu wlicza się:

 – wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

– wynagrodzenie za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

– renty, emerytury, alimenty, zasiłki dla bezrobotnych,

– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu

postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– dochody z gospodarstwa rolnego,

– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Do dochodu nie wlicza się:

 –  świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniurodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575),

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

– zasiłku celowego, wartości świadczenia w naturze,

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

 

 

 

wiecej » 28 sierpnia 2018

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki