Problemy alkoholowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA)

 to organ powołany przez lokalne władze samorządowe w celu koordynowania działań dotyczących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu na poziomie gminy. Jej głównym celem jest podejmowanie działań mających na celu profilaktykę, edukację, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu oraz ochronę zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

GKRPA składa się z przedstawicieli różnych sfer społecznych, takich jak przedstawiciele władz lokalnych, służb zdrowia, oświaty, organizacji pozarządowych,  policji, sądów i innych podmiotów zaangażowanych w działania związane z problemami alkoholowymi.

Do głównych zadań GKRPA należy:

  1. Opracowywanie i wdrażanie lokalnych programów profilaktyki i leczenia problemów alkoholowych.
  2. Koordynacja działań różnych instytucji i organizacji zajmujących się problemami alkoholowymi na terenie gminy.
  3. Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i innych form edukacji dla społeczności lokalnej w celu podniesienia świadomości na temat szkodliwości nadużywania alkoholu.
  4. Udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom.
  5. Monitorowanie i ocena skuteczności działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
  6. Współpraca z innymi gminami, instytucjami i organizacjami na poziomie regionalnym i krajowym w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

GKRPA ma kluczowe znaczenie w promowaniu zdrowego stylu życia i redukcji szkód związanych z nadużywaniem alkoholu na poziomie lokalnym. Jej działania są ukierunkowane na ochronę zdrowia i dobrobytu mieszkańców oraz tworzenie środowiska społecznego sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwu.

Skip to content