Skład i zadania GKRPA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Skład komisji

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Gródek nad Dunajcem  działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .  Zgodnie z ww. aktem prawnym Komisję powołał Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem  Zarządzenie nr 82/2022   z dnia 30.06.2022 r.

 

W skład Komisji wchodzą:

 

 1. Alina Hajduk  – Przewodnicząca
 2. Bożena Mlyczyńska - z-c przewodniczącej
 3. Krystyna Mlyczyńska - członek komisji
 4. Alicja Pierzchała - członek komisji
 5. Bożena Kafel - członek komisji
 6. Robert Koterla - członek komisji
 7. Piotr Lupa - członek komisji

 

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Komisja pracuje w pełnym składzie lub w dwóch zespołach co najmniej trzyosobowych wyłonionych z jej składu.

 

Zespół ds. orzekania i motywowania do leczenia.

Do zadań Zespołu ds. Orzekania i motywowania do leczenia należy w szczególności:

 1. Przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcie leczenia odwykowego oraz udzielanie poradnictwa w stosunku do osób nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin,
 2. Udzielanie informacji na temat choroby alkoholowej, placówek leczenia odwykowego i innych instytucji udzielających pomocy specjalistycznej,
 3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu względem osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 4. Podejmowanie interwencji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Procedurą Niebieskie Karty,
 5. Udział w postępowaniu złożenia wniosków do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 6. Kierowanie na badania do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 7. Udział w pracach grup roboczych w sprawach związanych z przeciwdziałaniem przemocy,
 8. Udział w postępowaniach sądowych w sprawie zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu.

 

Zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i opiniowania  wniosków.

Do zadań Zespołu ds. Kontroli punktów sprzedaży i opiniowania wniosków należy w szczególności:

 1. współpraca z Urzędem Gminy Gródek nad Dunajcem w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem,
 2. przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia wydanego przez wójta na podstawie upoważnienia organu zezwalającego oraz przekazanie informacji organowi zezwalającemu o wynikach przeprowadzonej kontroli,
 3. przeprowadzanie wizji lokalnych w zakresie opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zadania komisji

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) należy:

 1. Opracowywanie i wdrażanie lokalnych programów profilaktyki: GKRPA jest odpowiedzialna za tworzenie i realizację programów mających na celu zapobieganie problemom związanym z nadużywaniem alkoholu. Programy te mogą obejmować działania edukacyjne, informacyjne, promocję zdrowego stylu życia oraz kampanie społeczne.
 2. Koordynacja działań: GKRPA pełni rolę koordynatora różnych instytucji, organizacji i podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów alkoholowych na poziomie gminy. Zapewnia współpracę i integrację działań, aby osiągnąć spójne i skuteczne podejście do problemów alkoholowych.
 3. Pomoc i wsparcie osobom uzależnionym od alkoholu: GKRPA działa na rzecz udzielania pomocy i wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom. Może organizować poradnictwo, terapię, tereny lecznicze i rehabilitacyjne oraz współpracować z instytucjami zapewniającymi specjalistyczną opiekę w tym zakresie.
 4. Edukacja i podnoszenie świadomości społecznej: GKRPA angażuje się w działania edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat szkodliwości nadużywania alkoholu. Organizuje kampanie informacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje oraz inne inicjatywy, aby zwiększyć wiedzę i zmienić postawy wobec spożywania alkoholu.
 5. Monitorowanie i ocena skuteczności działań: GKRPA odpowiada za monitorowanie i ocenę skuteczności podejmowanych działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Analizuje dane, raporty, statystyki oraz informacje z terenu, aby ocenić skuteczność programów i inicjatyw oraz dostosować działania do zmieniających się potrzeb i sytuacji.
 6. Współpraca z innymi podmiotami: GKRPA współpracuje z innymi podmiotami, takimi jak służby zdrowia, organizacje pozarządowe, służby społeczne, policja, sądy i inne instytucje zaangażowane w obszar problemów alkoholowych. Wspólnie podejmują działania mające na celu skuteczne rozwiązywanie tych problemów i poprawę sytuacji w gminie.
 7. Promowanie zdrowego stylu życia: GKRPA promuje zdrowy styl życia i zachęca do podejmowania aktywności fizycznej, społecznych form spędzania czasu wolnego oraz innych alternatywnych sposobów relaksu i zabawy, które nie są związane z nadużywaniem alkoholu.

 

Skip to content