Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Co powinienem wiedzieć:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek dotyczący osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 

  • rozkład życia rodzinnego,
  • demoralizację nieletnich,
  • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

GKRPA prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób mieszkających na terenie gminy Gródek nad Dunajcem.

 

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć: członek rodziny, krewny, sąsiad, lub instytucja (zakład pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, policja, kuratorzy sądowi). Do złożenia wniosku o leczenie odwykowe nie ma obowiązku upoważniania innych osób.

 

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi do dwóch miesięcy. Termin ten może ulec zmianie.

 

 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 

Wypełnić i złożyć wniosek:

  • W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem
  • lub przesłać wypełniony wniosek pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społeczne, 33-318 Gródek nad Dunajcem 170   (z dopiskiem Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych )

 

Krok 2

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek.

W ramach Komisji działa Zespół ds. ds. Orzekania i motywowania do leczenia – zajmuje się problemem nadużywania alkoholu realizując następujące zadania: rozpatruje zasadność wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego na osoby nadużywające alkoholu po zebraniu informacji dodatkowych w rozmowie z wnioskodawcą; przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia; w przypadku stwierdzenia, podczas rozeznania sytuacji rodzinnej osoby zgłoszonej do komisji, stosowania przemocy wobec bliskich, komisja niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do zatrzymania przemocy; w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania przeprowadzane przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; po uzyskaniu opinii biegłych sądowych GKRPA zamyka sprawę w przypadku gdy nie ma podstaw do leczenia odwykowego lub kieruje sprawę do Sądu zgodnie z zaleceniem biegłych; kieruje wnioski do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego osób nie zgłaszających się na rozmowy do GKRPA.

 

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacji udziela:

  •  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPS Gródek nad Dunajcem,                   tel. (18) 440-10-96, 665-258-817

 

 

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z zm.)

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Copyright © 2023

Skip to content