Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

schedule 05.10.2023

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Charakter umowy: umowa o świadczenie usług, umowa – zlecenie z możliwością przedłużenia na następny rok.

Okres obowiązywania umowy od listopada 2023 roku do grudnia 2024 roku.

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Nauka i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z §2 pkt.1 lit. a, oraz § 2 pkt. 3  Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych). Osoba wymaga rehabilitacji w zakresie integracji sensorycznej                                     i fizjoterapii.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców.

Niezbędne wymagania:

1.Posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu: specjalisty w zakresie integracji sensorycznej i fizjoterapii.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie zdobyte w jednej z następujących jednostek:

      1)  szpitalu psychiatrycznym;

      2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

     3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami                                                                                                                                      rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

      4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;

      5) warsztacie terapii zajęciowej;

      6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1 – 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

      1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

      2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

      3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.

4.Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

5.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7.Obywatelstwo polskie.

8.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

9.Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
 3. Zrównoważenie emocjonalne.
 4. Odporność na trudne sytuacje i stres.
 5. Prawo jazdy kat. B.

Do podpisania umowy niezbędne będą następujące dokumenty:

 1. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 3. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru.
 6. Ofertę cenową za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na adres pomoc@opsgrodek.pl lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 23.10.2023r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej,  33-318 Gródek n/Dunajcem 170 z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 440-10-96 – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

Skip to content