Zasiłek stały

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Zasiłek stały przysługuje:

  1. Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy ,jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy , jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

  1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej- różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej rodziny,  z tym że kwota nie może być wyższa niż 776 zł miesięcznie,
  2. W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 719 zł.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłek stały nie przysługuje.

Przy ustalaniu uprawnień oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

Podstawa prawna : art.27 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r, poz. 2268)

Copyright © 2023

Skip to content