Zasiłek pielęgnacyjny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?

 • Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na wniosek jednego z rodziców dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka lub osoby pełnoletniej posiadającej orzeczenie.
 • Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Do wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku osób posiadających zameldowanie poza gminą w której chcą się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji potwierdzające, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania,

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający zasiłek pielęgnacyjny ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.

 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi  215,84 zł.

Copyright © 2023

Skip to content