Zasady przyznawania pomocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Kto ma prawo do świadczeń?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

  1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

  1. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP;

  1. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Z jakich powodów udzielana jest pomoc społeczna?

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

  • ubóstwa,

  • sieroctwa,

  • bezdomności,

  • bezrobocia,

  • niepełnosprawności,

  • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

  • przemocy w rodzinie,

  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

  • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

  • zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

  • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,

  • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

  • alkoholizmu lub narkomanii,

  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

  • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Jakie są rodzaje świadczeń z pomocy społecznej?

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

  • świadczenia pieniężne:

  • zasiłek stały,

  • zasiłek okresowy,

  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

  • pomoc dla rodzin zastępczych,

  • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki.

  • świadczenia niepieniężne:

  • praca socjalna,

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,

  • składki na ubezpieczenie społeczne,

  • sprawienie pogrzebu,

  • poradnictwo specjalistyczne,

  • interwencja kryzysowa,

  • schronienie,

  • posiłek,

  • niezbędne ubranie,

  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

  • mieszkanie chronione,

  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

  • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

  • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, mieszkaniowych tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

  • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno – opiekuńcze.

Komu przysługuje świadczenie pieniężne?

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł,

  1. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł,

  1. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w pkt 2 powodów przyznania pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Jak oblicza się dochód?

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

  1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
   składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w

  1. Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

  1. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

Procedura przyznania zasiłku, świadczenia:

  • należy zgłosić ustnie lub wnieść podanie na piśmie o udzielenie pomocy do  Ośrodka Pomocy Społecznej

  • pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu / przeprowadza tzw. Wywiad środowiskowy/. Poznaje jej sytuację życiową i finansową. Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego

  • pracownik socjalny sprawdza również możliwości uzyskania pomocy od krewnych w linii prostej (dzieci, rodzice) – dot. alimentacji od krewnych w linii prostej (dzieci – rodzice, rodzice – dzieci)

  • ma podstawie zebranych informacji, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji osoby lub rodziny, formułuje wnioski z niej wynikające i stanowiące podstawę planowania pomocy

  • Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie powyższych dokumentów wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia oraz o powodach wydania takiej decyzji.

Copyright © 2023

Skip to content