Wsparcie finansowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

 

 

Wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych odgrywa istotną rolę w zapewnianiu im odpowiednich środków do życia, równych szans i poprawy jakości życia.

Oto kilka przykładów wsparcia finansowego, które może być dostępne dla osób niepełnosprawnych:

Opiekunowie osób niepełnosprawnych

Wsparcie finansowe dla osoby, która rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

Osoby niepełnosprawne – w wielu przypadkach - wymagają codziennego wsparcia. Zdarza się bowiem, że bez pomocy osoby trzeciej, nie mogą samodzielnie funkcjonować. Dla ich opiekunów oznacza to częstokroć konieczność rezygnacji z aktywności zawodowej. Z jakich więc świadczeń może skorzystać opiekun osoby niepełnosprawnej?

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Opiekun osoby niepełnosprawnej, przede wszystkim dorosłej, może otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec osoby niepełnosprawnej, a także współmałżonkom. Jest przewidziany dla osób, które zmuszone były do rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od stycznia 2023 roku wynosi on 620,00 złotych brutto. Jest to kwota z której opłacane jest przez państwo ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opiekuna.

 

Zasiłek ten zarezerwowany jest dla najbardziej potrzebujących, tym samym obowiązuje w nim kryterium dochodowe. O zasiłek mogą występować m.in. rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, a także rodzeństwo osoby niepełnosprawnej.

 

Zasiłek dla opiekuna

 

Zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej jest skierowany wyłącznie do osób, które utraciły 1 lipca 2013 r. na wskutek nowelizacji ustawy, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostając bez wsparcia państwa. Prawo do tego zasiłku ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.  Zasiłek ten jest niezależny od dochodu i wynosi 620,00 złote brutto.

 

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje tylko w sytuacji, kiedy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub przed ukończeniem 25 roku życia, ale podczas nauki w szkole lub szkole wyższej.

Kto może złożyć wniosek?

  • Matka lub ojciec
  • Opiekun faktyczny dziecka
  • Rodzina zastępcza spokrewniona
  • Pełnoletnie dziecko na rodzica
  • Osoby spokrewnione w drugim stopniu (dziadkowie, wnuki, rodzeństwo) ale tylko jeżeli zostały spełnione łącznie trzy warunki:
  1. rodzice osoby niepełnosprawnej (oboje) nie żyją, są małoletni, są pozbawieni praw rodzicielskich lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
  2. poza rodzicami nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (czyli dzieci), są małoletnie lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
  3. nie ma ustanowionego  opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej spokrewnionej lub są, ale mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Powyższe osoby mogą złożyć wniosek pod warunkiem niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2458 zł miesięcznie.

Osoby niepełnosprawne

Zasiłek stały

Osoba niepełnosprawna będąca w  trudnej sytuacji materialnej może otrzymać zasiłek stały, który przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku czy niepełnosprawności. Zasiłek ten jest zależny od dochodu.

 

Zasiłek pielęgnacyjny

Osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym (jeżeli niepełnosprawność powstała do 21 roku życia) oraz osobom, które ukończyły 75. r. życia,  jeśli nie otrzymują dodatku pielęgnacyjnego, przysługuje również zasiłek pielęgnacyjny niezależny od dochodu rodziny.

Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Copyright © 2023

Skip to content