Usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych ( art.50 ust.1 ustawy o pomocy społecznej). Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych , opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości , zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

W przypadku przyznania usług opiekuńczych ustala się ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także wysokość odpłatności za usługi. W przypadku gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie  nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ( tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 776 zł. a w przypadku osoby w rodzinie  600 zł., usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W przypadku  gdy dochód przekracza kryterium dochodowe , wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie uchwały Nr LVIII/415/2023 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem  z dnia  28 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 

Podstawa Prawna :

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2021, poz.2268)
  • Uchwała Rady Gminy Gródek nad Dunajcem Nr LVIII/415/2023 z dnia  28 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Copyright © 2023

Skip to content