Stypendium szkolne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Pomoc matarialna dla uczniów o charakterze socjanym - stypendium szkolne

I. KOMU PRZYSŁUGUJE

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

WAŻNE! Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom objętym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz studentom.

 

II. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 

1. Rodzice ucznia.

2. Pełnoletni uczeń.

​3. Dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym realizację obowiązku szkolnego - za zgodą rodzica ucznia.

4. Świadczenia mogą być również przyznane z urzędu.

 

III.  PODSTAWOWE ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania np. jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny za sierpień.

Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 600,00 zł na osobę w rodzinie.

 

IV. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września danego roku szkolnego.

WAŻNE! Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku.

 

V. DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Warunkiem wypłaty stypendium będzie przedłożenie rachunków, faktur  wystawionych na rodzica lub pełnoletniego ucznia potwierdzających dokonanie zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym np. podręczników szkolnych, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obuwia sportowego, atlasów, encyklopedii, słowników i innych pomocy naukowych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie realizacji edukacji szkolnej na kwotę nie mniejszą niż kwota przyznanego stypendium.

Wniosek-Grodek-nad-Duanjcem-2023

Zasiłek szkolny

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności: śmierci rodzica/opiekuna prawnego, pożaru zabudowań mieszkalnych, powodzi, nagłego wypadku, nagłej choroby w rodzinie ucznia, niezawinionej utraty pracy przez rodzica ucznia może być przyznany zasiłek szkolny.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Copyright © 2023

Skip to content