Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest w miejscu zamieszkania wskazanej grupie osób, w tym dzieciom z rozpoznanym autyzmem dziecięcym. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi i mogą obejmować:
– uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
– pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia,
– rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– pomoc mieszkaniowa,
– zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, których mowa w art.7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: m.in. psychologa, pedagoga, logopedy, pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć te usługi. Dodatkowo, specjaliści świadczący usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż m.in. w szpitalu psychiatrycznym, w środowiskowym domu samopomocy, domu pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą także świadczyć osoby, które nabyły doświadczenie pracując już w ramach tego rodzaju usług.

O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług. Zaświadczenie to powinien wystawić lekarz psychiatra. W zaświadczeniu lekarz może określić ilość godzin usług, jakie powinny być udzielone danej osobie. Jednak o ilości godzin ostatecznie decyduje Ośrodek Pomocy Społecznej. W przypadku dzieci z rozpoznanym autyzmem dziecięcym dokumentacja powinna potwierdzać, że w indywidualnych przypadku nie jest możliwe skorzystanie z innych systemów zabezpieczenia społecznego (NFZ, Oświata bądź wsparcie ze strony rodziny). Po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny Ośrodka przeprowadza wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na podstawie decyzji w której określa się : ilość przyznanych godzin, okres na jaki przyznano usługi i odpłatność % za 1 godzinę świadczonych usług.

Copyright © 2023

Skip to content