Rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA.

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gródku nad Dunajcem  zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Są to rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny, w których np. występuje bezrobocie, słaba motywacja do zmian i inne przeszkody oraz problemy uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie. Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.

 

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów   i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na podstawie własnej chęci pomocy innym, tworząc tym samym siatkę wsparcia społecznego.

 

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Kto może zostać rodziną wspierającą?

 • Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 • Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • Z rodziną wspierającą Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

 

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ, gdy:

 • członka rodziny skazano za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione z winy umyślnej,
 • rodzina nie ma ustabilizowanej sytuacji finansowej,
 • w rodzinie istnieje problem alkoholowy lub inne uzależnienie od środków psychoaktywnych,
 • stan zdrowia nie pozwala na realizację zadań,
 • w rodzinie występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi,
 • członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
 • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
 • w rodzinie występują zaburzenia lub choroba psychiczna,
 • rodzina nie uzyskała pozytywnej opinii sporządzonej na podstawie wywiadu środowiskowego.

 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna, za którą rodzina nie otrzymuje wynagrodzenia.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą wskazówek w zakresie:

 • sprawowania opieki i wychowania dzieci,
 • kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych,
 • organizacji czasu rodziny,
 • pomocy w nauce,
 • racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 170 tel (18) 440-10-96. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

 

Skip to content