Posiłek w szkole i domu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Program „Posiłek w szkole i w domu„ zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak również dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Uprawnienie do korzystania z pomocy w postaci dożywiania dzieci w szkole jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.: 900 zł w przypadku osoby w rodzinie, 1 164 zł w przypadku osoby samotnej.

 

Osoby chcące skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka z wnioskiem oraz dokumentami potwierdzającymi wysokość miesięcznego dochodu netto.

 

Bliższych informacji można uzyskać pod numer telefonu: 18 440-10-96.

 

Podstawa Prawna:

Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów  z dnia 15  października  2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego  programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P.. z 2018 r, poz.1007)

Copyright © 2023

Skip to content