OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

schedule 08.09.2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

Gródek nad Dunajcem 8 września 2023 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

 1. Podstawa prawna zatrudnienia, wymiar czasu pracy:
 •  praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych (40 godz. tygodniowo);
 •  umowa zostanie zawarta na zastępstwo;
 •  praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego w tej samej gminie. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł tak że wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć
  w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez gminę Dłutów.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta rodziny

     a) realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11ust. 1;

b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

     d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

     e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

     f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

     g) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

     h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

     i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

     l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

    m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

    n) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

    o) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

    p) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

    r) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

   s) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

  t) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w 

      działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 u) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi       

      podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:


Asystentem rodziny może być osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie;
b) posiada wykształcenie:

–  wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
–  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

–  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

– wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

c) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

d) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
g) posiada umiejętność podejmowania decyzji;
h) ma poczucie odpowiedzialności;
i)  stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.
j)  znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych;

k) ponieważ praca będzie wykonywana na terenie całej Gminy, konieczne jest dysponowanie Prawem Jazdy i samochodem.


4.Wymagania dodatkowe:
a) wysoka kultura osobista;
b) znajomość obsługi komputera;
c) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
d) doświadczenie w pracy związanej z pomocą rodzinie, wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
e) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
f) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
g) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
h) kreatywność, odporność na stres;
i) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;

5. Wymagane dokumenty:
a) cv;
b) list motywacyjny;
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
d) kserokopia świadectw pracy;
e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
f) oświadczenie o niekaralności następującej treści:
 „Oświadczam, że nie byłem/am karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub nieumyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełna zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych”. W przypadku zatrudnienie wymagane zaświadczenie.

g) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – asystent rodzinny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dłutowie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1182).”
h) Oświadczenie nt. władzy rodzicielskiej o treści:
„Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.

i) w przypadku nałożonego obowiązku alimentacyjnego należy podpisać oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego nałożonego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd”.


6. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w OPS w Gródku nad Dunajcem  w godzinach pracy tj. pn-pt od 7:15 – 15:00, lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gródek nad Dunajcem 170

33-318 Gródek nad Dunajcem

w zamkniętej/zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Nabór na stanowisko – ASYSTENT RODZINY
w terminie do 29 września 2023r.

7. Postanowienia końcowe:

 • złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
 • oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane;
 • złożone dokumenty nie będą odsyłane;
 • kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
Skip to content