Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Jednorazowa zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, jednorazowo w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

 

Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Składając wniosek w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu z 2014 r. z uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych.

 

Jednorazowa zapomoga „becikowe” przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną ni później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną (z wyłączeniem osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko).
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (na wniosku musi być wpisany nr PESEL dziecka),
2. nr rachunku bankowego,
3. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieka medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenia nie przedkładają osoby będące prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osoby, które przysposobiły dziecko).
4. W przypadku przebywania rodziców poza granicami kraju zaświadczenie instytucji zagranicznej wypłacającej świadczenia rodzinne lub oświadczenie o nieprzysługiwaniu za granicą świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.
5. zaświadczenie rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
6. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
7. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
8. umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
9. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasadzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
10. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
11. w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (np. Komornik Sądowy) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
12. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy i PIT-11),
13. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. w roku 2015 (np. umowa o pracę PIT – 11 lub zaświadczenie pracodawcy),
14. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. w roku 2015 lub później,
15. akt zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów – w przypadku osoby pełnoletniej uczącej się,
16. kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
17. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
18. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
19. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego,
20. w przypadku posiadania stałego zameldowania poza miastem Tuchów należy przedłożyć zaświadczenia o niepobieraniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na terenie tamtej Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
Decyzja administracyjna wydawana jest najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Copyright © 2023

Skip to content