Dotacja celowa w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Dotacja celowa – dofinansowanie zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Gródek nad Dunajcem  otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 147 721 zł  (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden  złotych 00/100). 

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym pomocy a w szczególności:

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2023 r.

Całkowity koszt zadania wynosi: 239 599,60 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć   złotych 60/100).

Skip to content