Asystent Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

 

 

Asystent Rodziny pełni kluczową rolę w dostarczaniu wsparcia rodzinom. Jego zadaniem jest wspieranie, doradzanie i pomaganie rodzinom w różnych obszarach, w celu umożliwienia im samodzielnego funkcjonowania i osiągnięcia pełnego potencjału. Asystent Rodziny może działać zarówno jako pośrednik, jak i mentor dla rodzin, oferując im nie tylko wsparcie emocjonalne, ale także praktyczne narzędzia i umiejętności niezbędne do pokonywania trudności.

 

W dzisiejszych czasach, coraz większe znaczenie ma wsparcie rodzin w różnych sferach ich funkcjonowania.  Asystent Rodziny angażuje się w pomoc i wsparcie dla rodzin w trudnych sytuacjach, koncentrując się na rozwoju rodziny i jej zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami.

 

Praca Asystenta Rodziny opiera się na podejściu holistycznym, uwzględniającym indywidualne potrzeby i sytuacje każdej rodziny. Jego praca polega na bliskiej współpracy z rodzinami, by zrozumieć ich wyzwania, cele i potrzeby, a następnie opracować indywidualny plan działania.

 

 

 

Asystent Rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, asystent rodziny nie może pracować jednocześnie z więcej niż 15 rodzinami. O przydzielenie rodzinie asystenta wnioskuje pracownik socjalny po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz analizy sytuacji rodziny.
Asystent rodziny prowadzi pracę w rodzinie w miejscu jej zamieszkania lub innym wskazanym przez członków rodziny.

 

Do zadań asystenta rodziny należy:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia  bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne.

 

Dane kontaktowe Asystenta Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem:

Anna Jacak-Uroda : tel.  609 361 927.

Copyright © 2023

Skip to content