motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Wymagane dokumenty

I. Dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się/osoby wychowującej dziecko uprawnione do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
1. Potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania ? kopia dowodu osobistego, aktualne potwierdzenie zameldowania stałego/czasowego (zaświadczenie takie ważne jest 2 miesiące od daty wydania),

2. Stan cywilny wnioskodawcy (w przypadku osoby pełnoletniej ubiegającej się o zaliczkę-stan cywilny osoby, przez którą jest wychowywana)
? kawaler/panna ? brak dokumentu
? żonaty/zamężna ? dowód osobisty lub akt małżeństwa jeśli dane w dowodzie osobistym są nieaktualne
? separacja ? prawomocny wyrok sądu orzekający separację
? rozwiedziony/a ? prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
? wdowa/wdowiec- akt zgonu małżonka

3. Dochód: (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

a) Rozliczenie na zasadach ogólnych (obligatoryjnie):
? zaświadczenie z WŁAŚCIWEGO urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (zał. Nr 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855)
? oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (zał. Nr 4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855)

b) Gospodarstwo rolne (opcjonalnie):
? zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub nakaz płatniczy za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy.

c) Działalność gospodarcza(opcjonalnie):
? oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub w formie kary podatkowej (zał. Nr 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855).

d) Dochód utracony (oznacza to utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej)
? dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej)
? zaświadczenie określające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu utraconego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy z wyszczególnieniem:
o średniego miesięcznego przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu,
o średniego miesięcznego należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
o średniej miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu,
o średniej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne
? w przypadku małżeństw- oddzielne zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach.

e) Dochód zyskany oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej)
? zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu z pierwszego pełnego miesiąca jego uzyskania z wyszczególnieniem:
? przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu,
? należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
? składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu,
? składki na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Inne dane:
Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:
? wyrok sądu lub ugoda sądowa zobowiązująca wnioskodawcę do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny
? przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość wypłacanych alimentów.

II. Dokumenty dotyczące osoby uprawnionej (dziecka, na które wnioskodawca ubiega się o świadczenie)


? skrócony odpis aktu urodzenia lub zupełny akt urodzenia
? jeśli dziecko jest niepełnosprawne: orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka
? zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki