motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Składanie wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Składanie wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem informuje, że od dnia 15 sierpnia 2017 r. ruszyła kolejna tura składania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Dystrybucją żywności w Programie zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Caritas Diecezji Krakowskiej. Skierowania upoważniające do jej otrzymania są wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem i  obowiązywać będą od sierpnia 2017 roku do czerwca 2018 roku.
Zgodnie z treścią Programu Operacyjnego Pomocą Żywnościową (PO PŻ) mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej wym. w art. 7 ustawy o pomocy społecznej: w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego: a) rodzina niepełna, b) rodzina wielodzietna, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, sytuacji kryzysowej, klęski ekologicznej.

Kryterium dochodowe określone jest każdorazowo w wytycznych Instytucji Zarządzającej i obecnie w Podprogramie 2017/2018 wynosi 200% kryterium dochodowego określonego w Ustawie o pomocy społecznej, czyli:

  • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby niekorzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem są zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia o wysokości dochodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku ( odpowiednie formularze są dostępne w siedzibie Ośrodka i można je wypełnić na miejscu przy okazji wypełniania skierowania).

 

Opublikowane: 20 września 2017
Autor: Krystyna Pajor

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki