motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Rekrutacja do projektu !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem informuje, że trwa nabór (do grudnia 2017!) do kolejnego etapu projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem” realizowanego przez tut. OPS. Głównymi założeniami projektu jest:

  • Nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych,
  • Nabycie lub podniesienie kompetencji społecznych,
  • Wzrost samooceny, motywacji, wiary we własne możliwości,
  • Zdobycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego.

Uczestnicy objęci są wsparciem psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny a także pomocą finansową. Przewidziana jest realizacja kursów oraz staży zawodowych.

Projekt skierowany jest do osób:

  • zamieszkałych na terenie naszej gminy,
  • korzystających z pomocy OPS,
  • w wieku aktywności zawodowej tj. 17-64 lat,
  • biernych zawodowo, bezrobotnych oraz pracujących,
  • niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym,

Projekt realizowany jest od stycznia 2016 roku, wzięło w nim udział 17 osób, z tego 5 osób odbyło czteromiesięczne staże zawodowe w lokalnych firmach, po zakończeniu których zyskały trzymiesięczne zatrudnienie w wymiarze ½ etatu.

Aktualnie kolejna tura projektu to 13 osób, z czego 7 osób realizuje kursy zawodowe, jednocześnie uczestniczą w indywidualnych konsultacjach z psychologiem 13 osób.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu oraz jego realizacji można uzyskać w biurze projektu w OPS w Gródku nad Dunajcem 170 lub pod numerem telefonu 18 440 10 96, email: projektopsgrodek@wp.pl

 

Opublikowane: 11 października 2017
Autor: Krystyna Pajor

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki