motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Wymagane dokumenty

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe):

 • wniosek –  pobierz wniosek
 • kopię dowodów osobistych obojga rodziców
 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, kopie zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • w przypadku dziecka przysposobionego, objętego opieką prawna lub faktyczną kopie prawomocnego wyroku lub postanowienia sądu

Zasiłek pielęgnacyjny

 • wniosek –  pobierz wniosek
 • kopie orzeczenia o niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
 • jeżeli ubiegasz się o zasiłek pielęgnacyjny w imieniu pełnoletniej osoby niepełnosprawnej ? upoważnienie tej osoby, chyba że jesteś opiekunem prawnym

Świadczenie pielęgnacyjne

 • wniosek –  pobierz wniosek
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub znacznego stopnia niepełnosprawności
 • zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (wymagane dla zasiłku rodzinnego)

Zasiłek rodzinny

 • wniosek –  pobierz wniosek
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka
 • w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • w przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki
 • zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochody w tym odpowiednio :
  • w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych ? zaświadczenie o dochodach netto uzyskanych w roku, poprzedzającym okres zasiłkowy
  • w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub kart podatkowej oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód pomniejsza się o składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i należny zryczałtowany podatek –  pobierz formularz „Oświadczenie…”
  • oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (ustawa o świadczeniach rodzinnych) –  pobierz formularz „Oświadczenie…”
  • kopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości posiadanego gospodarstwa w dzierżawę
  • w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez spółdzielnię rolniczą ? umowę zawartą w formie aktu notarialnego
  • jeżeli członek rodziny jest zobowiązany wyrokiem lub ugodą sądową do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny ? przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów
  • kopię protokołu posiedzenia zawierającą treść ugody sądowej, odpis posiedzenia zatwierdzonego przez sąd, a zawartego przed mediatorem lub kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie
  • w przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone ? przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  • w przypadku uzyskania alimentów wyższych ? oświadczenia o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  • w przypadku przebywania osoby w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo ? wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno ? opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie ? zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty
  • dokument określający datę utraty dochodu i jego wysokości
  • dokument lub oświadczenia określający wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca uzyskany przez członka rodziny
 • informację o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka
 • w przypadku osoby uczącej się kopię aktów zgonu lub zasądzających alimenty
 • kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP

Jeżeli sytuacje tego wymaga możemy zażądać innych dokumentów niż wymienionych powyżej.

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie na jaki został udzielony
 • zaświadczenie o co najmniej 6?cio miesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do systemu ubezpieczeń społecznych
 • jeśli dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywa w żłobku lub przedszkolu ze względów terapeutycznych – zaświadczenie lekarza

dodatek z tytułu samotnego wychowywania

 • kopie aktu zgonu drugiego z rodziców lub prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty
 • w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany ? kopię zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • odpis wyroku sądu oddalający w całości powództwo o alimenty
 • orzeczenie sądu zobowiąże jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka

dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 • zaświadczenie szkoły
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie uczniowi lokalu oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie
 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie, lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki