motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem

Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem.

 Gródek n/D.18.03.2019 Nasz znak: OPS 271.1.2019r.

Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gródek n/Dunajcem Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródek n/Dunajcem poszukuje podmiotów realizujących usługi w formie zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12-03-2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. 2018.1508).(ogrzewalnia, noclegownia, schronisko) .

Charakter współpracy: porozumienie m/d jednostkami.

Okres obowiązywania porozumienia: od kwietnia  do grudnia 2019 r.

Niezbędne wymagania:

  1. Podmiot składający propozycję zobowiązany jest do zapewnienia osobom

bezdomnym standardu podstawowych usług okresowego schronienia., tj.

całodziennego wyżywienia, umożliwienia wykonywania czynności higienicznych,

prania odzieży, podstawowych środków czystości higieny osobistej, w miarę

możliwości odzieży i obuwia stosownie do pory roku, ułatwienie dostępu do opieki

medycznej, pomoc w terapii uzależnień, pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej,

pomoc w przezwyciężaniu kryzysu będącego źródłem bezdomności, pomoc w

poszukiwaniu pracy i samodzielnego mieszkania (w zależności od rodzaju placówki)

2.Wykonawcą może być podmiot , którego cele statutowe obejmują prowadzenie

działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru

placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę.

3.Wykonawca spełnia warunki i standardy podstawowych usług świadczonych w

schronisku dla bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz

standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla bezdomnych musza być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni ( Dz. U. z 2018r.poz.986)

  1. Dopuszcza się częściową realizację zamówienia.

Wymagana dokumentacja: ( kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

  1. Wyciąg z KRS lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem , że jego data wydania obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
  1. W przypadku organizacji (stowarzyszenie fundacje itp.) – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z KRS.
  1. Potwierdzenie wpisu do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę
  1. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Kryteria wyboru:

  1. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie wybrana oferta , która umożliwi schronienie w najbliższej odległości od gminy Gródek n/Dunajcem.

Oferty należy składać do dnia 28.03.2019r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródek n/Dunajcem  170 z dopiskiem na kopercie „schronienie dla osób bezdomnych”

Informacja merytoryczna – tel. 18 440 10 96

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kierownik OPS Gródek n/Dunajcem

Krystyna Pajor

 

 

 

 

 

Opublikowane: 18 marca 2019
Autor: Krystyna Pajor

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki