motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Ochrona Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU NAD DUNAJCEMZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem 170, 33-318 Gródek nad Dunajcem, nr telefon 18 440 10 96, adres poczty elektronicznej: ops@pro.onet.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pana Roberta Koterlę,  e-mail rkoterla@gminagrodek.pl, tel.18 440 10 35 wew.18.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie;
 2. obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 4. zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 5. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 2. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 606-950-000.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki