motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

NOWA REKRUTACJA DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ!

UWAGA!

OD 01.08.2018r. – NOWA REKRUTACJA DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ!

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem informuje, iż od 1 sierpnia 2018r. mieszkańcy gminy Gródek nad Dunajcem mogą składać wnioski o przyznanie pomocy żywnościowej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Po odbiór skierowań zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą:

  • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. W celu ustalenia kryterium dochodowego należy przedstawić do wglądu pracownikowi socjalnemu zaświadczenia o wysokości dochodów rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Do dochodu wlicza się:

 – wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

– wynagrodzenie za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

– renty, emerytury, alimenty, zasiłki dla bezrobotnych,

– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu

postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– dochody z gospodarstwa rolnego,

– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Do dochodu nie wlicza się:

 –  świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniurodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575),

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

– zasiłku celowego, wartości świadczenia w naturze,

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

 

 

 

Opublikowane: 28 sierpnia 2018
Autor: Krystyna Pajor

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki