motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jeżeli dziecko znajduje się pod faktyczną opieką matki, ojca, opiekuna faktycznego lub prawnego. Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy, 36 miesięcy w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesięcy, jeżeli opieka sprawowana jest na dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. Za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

Dodatek nie przysługuje jeżeli osoba :

  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z urlopu macierzyńskiego
  • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno ? wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki, w żłobku albo w przedszkolu z wyjątkiem :
    • dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającym z żłobku lub przedszkolu z powodów terapeutycznych
    • dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej z wyjątkiem zakładów opiekuńczo ? leczniczych, zakładach pielęgnacyjno ? opiekuńczych
    • oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
Opublikowane: 7 października 2011
Autor: Krystyna Pajor

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki