motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Co powinieneś wiedzieć

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego.
Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych składa się ze względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego ? nie ma wyrównań. Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się do końca ważności orzeczenia (nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego). Wyjątek stanowi zasiłek pielęgnacyjny ? prawo do niego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie zostało wydane na czas określony, wtedy prawo do zasiłku ustalane jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym orzeczenie traci ważność.

Aby nie stracić prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności w miesiącu następującym po miesiącu, w którym orzeczenie straciło ważność, złóż w Ośrodku wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wraz z zaświadczeniem potwierdzającym fakt złożenia wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności. Po wydaniu przez odpowiednią instytucję orzeczenia dostarczysz je do nas. Jeżeli będzie stanowiło kontynuację poprzedniego, będziemy mogli wypłacić świadczenia za miesiące, w których oczekiwałeś na wydanie orzeczenia.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy, wraz z kompletem dokumentów, można składać od dnia 1 września. Jeżeli złożysz wniosek we wrześniu, świadczenia przysługujące w nowym okresie będą wypłacone we listopadzie, za wnioski złożone w październiku i w listopadzie możemy wypłacić pieniądze w grudniu.

Jeżeli pobierasz świadczenia rodzinne, masz obowiązek niezwłocznie powiadomić nas o wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej, zaprzestaniu nauki, zawarciu związku małżeńskiego, urodzeniu dziecka, umieszczeniu członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo ? wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno ? opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie a także o uzyskaniu dochodu.

Uzyskaniem dochodu jest :

  • zakończenie urlopu wychowawczego
  • uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych
  • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło
  • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lun dzierżawą gospodarstwa
  • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki