motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. ?becikowe?)

Przysługuje jednorazowo w wysokości 1 000 złotych na każde żywe urodzone dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu ? niezależnie od dochodów. Wnioski o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka przysposobionego ? w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.Dochód nie może przekroczyć 1922 zł.

UWAGA !

Zgodnie z nowymi przepisami ciężarne kobiety, aby otrzymać becikowe i dodatek po urodzeniu dziecka, będą musiały podczas ciąży pozostawać pod opieką medyczną, czyli regularnie chodzić do lekarza.

Przyjęta przez Sejm tzw. ustawa rodzinna uzależnia wypłatę becikowego i dodatku rodzinnego (każde z tych świadczeń wynosi 1000 zł) od pozostawania przez kobietę ciężarną pod opieką medyczną. Regularne wizyty u lekarza konieczne będą już od 10 tygodnia ciąży aż do dnia porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305). ) –  Pobierz plik „Wzór zaświadczenia lekarskiego…”

 

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2009 r., przepisy dotyczące pozostawania pod opieką lekarską zaczęły zaś obowiązywać od dnia 1 listopada 2009 r.

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki